Propozície 4. kola Detskej považskej cykloligy

Propozície 4. kola Detskej považskej cykloligy

Usporiadateľ: Lapierre-CMS o.z.
Považská Bystrica

Riaditeľ pretekov: Martin SMATANA, tlf.č.: 0903 976 424, mail: info@cms-cyklo.sk
Autor trate: Martin SMATANA
Termín konania: 24.6.2018 (nedeľa)
Miesto konania: Považská Bystrica časť Praznov
Kancelária pretekov a registrácia: Farma a agropenzión Praznov,
Dĺžka trate: 200 m odrážadlá, 1,2 km (počet kôl po dohode s rozhodcami)
Štartovné: 1,- € Štartovné bude použité v prospech združenia Detského oddelenia
Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica v rámci motta „My deťom, deti
deťom“

Časový rozpis pretekov:

  • 08:30 – 9:30 registrácia všetkých pretekárov
  • 10:00 kategórie budú odštartované v poradí Baby, Mikro, Mili, Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci

Kategórie:

  • Baby – rok narodenia 2014 a mladší
  • Mikro – rok narodenia 2013 – 2012
  • Mili – rok narodenia 2011 – 2010
  • Mini – rok narodenia 2009 – 2008
  • Mladší žiaci – 2007 – 2006
  • Starší žiaci – rok narodenia 2005 – 2004

Odmeny: diplomy a medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecná cena
Informácie: propozície a výsledky nájdete na http://www.spektrumsz.sk/dpcl/

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:
1. detský závod sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého
alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na
zmenu, alebo zrušenie detského závodu,
2. každé dieťa jazdí na detskom na závode dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo,
3. za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na
uzavretom a riadne vyznačenom okruhu ,
4. na bezpečnosť detí, v mieste konania detského závodu, budú okrem zákonných
zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a zdravotníci zdravotníckeho zariadenia NsP
Pov.Bystrica,
5. prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu,
6. zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením
podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku,
ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom
ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj
trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery.
Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti
so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči
usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade
úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na
vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito
informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do
opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

V Považskej Bystrici 10. júna 2018